Transparentnosť - Slovenská republika

V Európe sme členom Európskej federácie farmaceutického priemyslu a asociácií (EFPIA) a riadime sa Etickým kódexom EFPIA, ktorý je súborom hlavných princípov vyžadujúcich, aby farmaceutické spoločnosti zverejňovali prevody hodnôt poskytované európskym zdravotníckym odborníkom a poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti.

EFPIA

Spoločnosť Biogen je presvedčená o tom, že spolupráca s odbornými pracovníkmi v zdravotníctve je rozhodujúcim faktorom pri objavovaní, vývoji a dodávaní inovatívnych terapií, ktoré zlepšujú životy pacientov. Zároveň veríme tomu, že táto interakcia by mala prebiehať otvorene a transparentne.

Spoločnosť Biogen ako hrdý člen EFPIA (Európskej federácie farmaceutických odvetví a asociácií) presadzuje a dodržiava Etický kódex EFPIA. V súlade s týmto kódexom spoločnosť Biogen od januára 2015 spracováva všetky platby a príspevky uskutočnené v prospech odborných pracovníkov a organizácií v zdravotníctve.

Prevody hodnôt / plnenia poskytnuté našou spoločnosťou zdravotníckym organizáciám a zdravotníckym pracovníkom podliehajúce zverejňovaniu podľa Zákona č. 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach boli za rok 2018 nahlásené v súlade so zákonom na http://www.nczisk.sk a nie sú súčasťou tohto reportu.

 

 

 

Pacienti

Biogen Slovakia s. r. o. spolupracuje s pacientskymi organizáciami na Slovensku a podporuje ich charitatívne, vzdelávacie a PR projekty.

Podpora rok 2019

 • Podpora podujatí Sponzorstvo:
  Druhá celoslovenská pacientska konferencia AOPP
  Účel: prezentácia spoločnosti formou loga na pozvánke podujatia, spoločnom pútači, na webovej stránke spoločnosti
  Suma: 2500 €
  Organizácia: Asociácia na ochranu práv pacientov, so sídlom Prešovská 346/39, 82108 Bratislava
  Deň Slnečníc 2019
  Účel: prezentácia spoločnosti formou stánku, loga spoločnosti na pozvánkach, na web stránke a plagáte akcie, inzercia v časopise Nádej.
  Suma: 7000 €
  Organizácia: Slovenský zväz sclerosis multiplex, so sídlom K. Čulena 12, 91701 Trnava
  Od Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek Skleróze Multiplex
  Účel: prezentácia spoločnosti formou loga na billboardoch, na všetkých propagačných materiáloch, pri ostatných printoch (inzercia), propagácia na sociálnych sieťach a webe združenia, názov etapy pomenovaný podľa partnera/sponzora na úvodnej bráne
  Suma: 6000 €
  Organizácia: Združenie Sclerosis Multiplex Nádej (SZSM), Nad lúčkami 51, 84105 Bratislava
  Edukačný seminár pre novo diagnostikovaných pacientov a Sekcie detí, ich rodičov a mládeže pri SZSM
  Účel: prezentácia spoločnosti formou loga spoločnosti na pozvánkach akcie, tlačených materiáloch a na web stránke SZSM ako hlavného partnera podujatia, 30 minút v odbornom programe- čas vyhradený na odbornú prednášku počas podujatia, uverejnenie článku o podujatí v časopise Nádej, ktorý vydáva SZSM s uvedením partnerov.
  Suma: 3000 €
  Organizácia: Slovenský zväz sclerosis multiplex, so sídlom K. Čulena 12, 91701 Trnava
  SM fórum 2019: cvičíme v parku
  Účel: prezentácia spoločnosti formou loga spoločnosti na pozvánkach akcie
  Suma: 1000 €
  Organizácia: Občianske združenie pri Neurologickej klinike FN LP a LF UPJŠ LF, Rastislavova 43, 041 90 Košice
  Benefičný večer postihnutých optimizmom
  Účel: prezentácia spoločnosti formou loga spoločnosti na pozvánkach akcie, v programe, v časopise na web stránke, na sociálnych sieťach
  Suma: 1500 €
  Organizácia: Združenie Sclerosis Multiplex Nádej (SZSM), Nad lúčkami 51, 84105 Bratislava
  Diár 2020
  Účel: prezentácia spoločnosti formou loga spoločnosti v diári pacientskej organizácie
  Suma: 1500 €
  Organizácia: Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Vrútocká 1700/8, 821 04 Bratislava 

 

Aj v nasledujúcich rokoch budeme podporovať charitatívne projekty pacientskych organizácií.