Transparentnosť - Slovenská republika

V Európe sme členom Európskej federácie farmaceutického priemyslu a asociácií (EFPIA) a riadime sa Etickým kódexom EFPIA, ktorý je súborom hlavných princípov vyžadujúcich, aby farmaceutické spoločnosti zverejňovali prevody hodnôt poskytované európskym zdravotníckym odborníkom a poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti.

EFPIA

Spoločnosť Biogen je presvedčená o tom, že spolupráca s odbornými pracovníkmi v zdravotníctve je rozhodujúcim faktorom pri objavovaní, vývoji a dodávaní inovatívnych terapií, ktoré zlepšujú životy pacientov. Zároveň veríme tomu, že táto interakcia by mala prebiehať otvorene a transparentne.

Spoločnosť Biogen ako hrdý člen EFPIA (Európskej federácie farmaceutických odvetví a asociácií) presadzuje a dodržiava Etický kódex EFPIA. V súlade s týmto kódexom spoločnosť Biogen od januára 2015 spracováva všetky platby a príspevky uskutočnené v prospech odborných pracovníkov a organizácií v zdravotníctve.

Prevody hodnôt / plnenia poskytnuté našou spoločnosťou zdravotníckym organizáciám a zdravotníckym pracovníkom podliehajúce zverejňovaniu podľa Zákona č. 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach boli za rok 2017 nahlásené v súlade so zákonom na http://www.nczisk.sk a nie sú súčasťou tohto reportu.

 

 

 

Pacienti

Biogen Slovakia s. r. o. spolupracuje s pacientskymi organizáciami na Slovensku a podporuje ich charitatívne, vzdelávacie a PR projekty.

Podpora rok 2017

  • Finančné dary:
    Edukácia pacientov a podpora pri šírení informácií pre pacientov so spinálnou muskulárnou atrofiou (SMA)
    Účel: Podpora pri šírení informácií o dôležitosti genetického vyšetrenia pre pacientov s SMA za účelom spresnenia informácií o počte pacientov s SMA, nakoľko tieto dáta niesú špecificky registrované v Slovenskej republike.
    Suma: 2,000 €
    Organizácia: Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR so sídlom Vrútocka 8, 821 04 Bratislava 
  • Podpora podujatí Sponzorstvo:
    Od Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek Skleróze Multiplex
    Účel: Zvýšiť verejné povedomie o SM pri príležitosti Svetového dňa SM a spoločnosti Biogen ako lídra v oblasti inovatívnych liečebných prístupov v SM
    Suma: 6 000 €
    Organizácia: Združenie sclerosis multiplex Nádej, so sídlom Nad Lúčkami 51, 841 05 Bratislava
    Benefíca a kongres SZSM
    Účel: Podpora povedomia pacientov o SM pri príležitosti Svetového dňa SM a komunikácia Biogen spoločnosti ako lídra v oblasti inovatívnych liečebných prístupov v SM liečbe.
    Suma: 5 000 €
    Organizácia: Slovenský zväz Sclerosis multiplex so sídlom: K. Čulena 12, 917 01 Trnava

Aj v nasledujúcich rokoch budeme podporovať charitatívne projekty pacientskych organizácií.