Transparentnosť - Slovenská republika

V Európe sme členom Európskej federácie farmaceutického priemyslu a asociácií (EFPIA) a riadime sa Etickým kódexom EFPIA, ktorý je súborom hlavných princípov vyžadujúcich, aby farmaceutické spoločnosti zverejňovali prevody hodnôt poskytované európskym zdravotníckym odborníkom a poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti.

EFPIA

Spoločnosť Biogen je presvedčená o tom, že spolupráca s odbornými pracovníkmi v zdravotníctve je rozhodujúcim faktorom pri objavovaní, vývoji a dodávaní inovatívnych terapií, ktoré zlepšujú životy pacientov. Zároveň veríme tomu, že táto interakcia by mala prebiehať otvorene a transparentne.

Spoločnosť Biogen ako hrdý člen EFPIA (Európskej federácie farmaceutických odvetví a asociácií) presadzuje a dodržiava Etický kódex EFPIA. V súlade s týmto kódexom spoločnosť Biogen od januára 2015 spracováva všetky platby a príspevky uskutočnené v prospech odborných pracovníkov a organizácií v zdravotníctve.

Prevody hodnôt / plnenia poskytnuté našou spoločnosťou zdravotníckym organizáciám a zdravotníckym pracovníkom podliehajúce zverejňovaniu podľa Zákona č. 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach boli za rok 2018 nahlásené v súlade so zákonom na http://www.nczisk.sk a nie sú súčasťou tohto reportu.

 

 

 

Pacienti

Biogen Slovakia s. r. o. spolupracuje s pacientskymi organizáciami na Slovensku a podporuje ich charitatívne, vzdelávacie a PR projekty.

Podpora rok 2018

 • Podpora podujatí Sponzorstvo:
  Druhá celoslovenská pacientska konferencia AOPP
  Účel: prezentácia spoločnosti formou loga na pozvánke podujatia, na webovej stránke
  Suma: 3000 €
  Organizácia: Asociácia na ochranu práv pacientov, so sídlom Prešovská 346/39, 82108 Bratislava
  Deň Slnečníc 2018
  Účel: prezentácia spoločnosti formou stánku, loga spoločnosti na pozvánkach a plagáte akcie
  Suma: 3000 €
  Organizácia: Slovenský zväz sclerosis multiplex, so sídlom K. Čulena 12, 91701 Trnava
  Špecializované pracoviská pre zriedkavé choroby: Čo prinášajú, kam smerujú
  Účel: prezentácia spoločnosti formou loga spoločnosti v dokumentácii akcie
  Suma: 2000 €
  Organizácia: Slovenská aliancia zriedkavých chorôb (SAZCH), so sídlom Kollárova 11, 90201 Pezinok
  Od Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek Skleróze Multiplex
  Účel: prezentácia spoločnosti formou loga na billboardoch, na všetkých propagačných materiáloch, pri ostatných printoch (inzercia), propagácia na sociálnych sieťach a webe združenia, názov etapy pomenovaný podľa partnera/sponzora na úvodnej bráne
  Suma: 6000 €
  Organizácia: Združenie Sclerosis Multiplex Nádej (SZSM), Nad lúčkami 51, 84105 Bratislava
  Edukačný seminár pre novodiagnostikovaných pacientov a Sekcie detí, ich rodičov a mládeže pri SZSM
  Účel: prezentácia spoločnosti formou loga spoločnosti na pozvánkach akcie
  Suma: 500 €
  Organizácia: Slovenský zväz sclerosis multiplex, so sídlom K. Čulena 12, 91701 Trnava
  Edukačný seminár “Ako sa správne liečiť, cvičiť a stravovať pri SM”
  Účel: prezentácia spoločnosti formou loga spoločnosti na pozvánkach akcie
  Suma: 500 €
  Organizácia: Slovenský zväz sclerosis multiplex, so sídlom K. Čulena 12, 91701 Trnava

Aj v nasledujúcich rokoch budeme podporovať charitatívne projekty pacientskych organizácií.