Przejrzystość - Poland

Biogen w Europie jest członkiem Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) i popiera Kodeks Przejrzystości EFPIA, który określa zasady i wymaga od firm farmaceutycznych udostępniania informacji na temat współpracy firm z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia publicznego.

EFPIA

Biogen jest głęboko przekonany, że współpraca z przedstawicielami zawodów medycznych stanowi fundament do odkrywania, rozwijania i wprowadzania na rynek innowacyjnych terapii, które poprawiają jakość życia pacjentów. Wierzymy również, że ta współpraca musi odbywać się w sposób otwarty i przejrzysty.

Będąc członkiem EFPIA (the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), Biogen jest dumny z faktu wdrażania Kodeksu Przejrzystości EFPIA. W związku z jego obowiązywaniem Biogen gromadzi dane na temat wszelkich płatności i świadczeń na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych i organizacji ochrony zdrowia przekazanych od dnia 1 stycznia 2015 r.

 

 

 

 

Organizacje pacjentów (OP)

Biogen stawia sobie za cel wspieranie różnorakich działań organizacji pacjenckich na całym świecie poprzez przekazywanie darowizn na prowadzone przez nie projekty w ramach realizacji zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

Zgodnie z wymogami "Kodeksu Dobrych Praktyk Marketingowych Przemysłu Farmaceutycznego" przedstawiamy wykaz organizacji pacjenckich, którym Biogen udzielił wsparcia:

 

Indywidualne ujawnianie - odrębna pozycja dla każdej OP (Świadczenia przekazane w danym okresie raportowanym podlegają sumowaniu; jedynie na żądanie uprawnionego podmiotu może zostać przedstawione szczegółowe zestawienie)

 

Nazwa podmiotu Siedziba/miejsce prowadzenia działalności Opis charakteru udzielonej pomocy lub rodzaju świadczonych usług** Wartość wsparcia dla OP w PLN
Alzheimer Polska Warszawa Sponsoring organizacji konferencji 2.800,00
Fundacja SMA Warszawa Granty i darowizny na rzecz projektów realizowanych przez organizację pacjentów oraz wynagrodzenie z tytułu usług na rzecz Biogen Poland Sp. z o.o. (np. wygłoszenie wykładów w trakcie wydarzeń edukacyjnych, udział w spotkaniach grup doradczych) 196.707,00
Fundacja Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej Warszawa Wynagrodzenie z tytułu usług na rzecz Biogen Poland Sp. z o.o. - wygłoszenie wykładu w trakcie wydarzenia edukacyjnego 1.365,00
Fundacja Rak'n'Roll Wygraj Życie Warszawa Darowizna 429,55
Fundacja SM Walcz o Siebie Pęcice Małe Wsparcie projektów realizowanych przez organizację pacjentów w formie sponsoringu oraz wynagrodzenie z tytułu usług na rzecz Biogen Poland Sp. z o.o. (np. wygłoszenie wykładów w trakcie wydarzeń edukacyjnych) 125.479,00
Fundacja StwardnienieRozsiane.info Gdynia Sponsoring organizacji konferencji 10.000,00
Fundacja Urszuli Jaworskiej Warszawa Sponsoring organizacji konferencji 15.000,00
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Warszawa Wsparcie projektów realizowanych przez organizację pacjentów w formie grantu i sponsoringu oraz wynagrodzenie z tytułu usług na rzecz Biogen Poland Sp. z o.o. (np. wygłoszenie wykładów w trakcie wydarzeń edukacyjnych) 129.180,00
Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydozę (MPS) i Choroby Rzadkie Głosków Grant na rzecz projektu realizowanego przez organizację pacjentów 30.000,00

 

Pozostałe - informacje, które nie mogły zostać ujawnione indywidualnie

Kwota Świadczeń dla Beneficjentów 0
Liczba Beneficjentów w zestawieniu zbiorczym 0
%  liczby Beneficjentów uwzględnionych w zestawieniu zbiorczym w odniesieniu do ogólnej liczby Beneficjentów - według kategorii 0