Transparantie - Belgium
NL |  FR

In Europa, zijn wij lid van de European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) en steunen we de EFPIA Disclosure Code, een reeks principes  die farmaceutische bedrijven verplicht om waardeoverdrachten aan Europese zorgverleners en gezondheidsorganisaties openbaar te maken.

België – Sunshine Act

De Belgische wetgever heeft beslist om de hierboven vermelde transparantieprincipes om te zetten in nationale wetgeving (Sunshine Act: Hoofdstuk 1 van titel 3 van de wet van 18 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, B.S. 27 december 2016 – KB Sunshine Act: Koninklijk besluit d.d. 14 juni 2017 tot uitvoering van de Sunshine Act, B.S. 23 juni 2017).

Kennisgevingsplichtige ondernemingen moeten premies en voordelen die zij vanaf 1 januari 2017 rechtstreeks of onrechtstreeks toekennen aan gezondheidszorgbeoefenaars, organisaties in de gezondheidszorgsector of patiëntenverenigingen die een praktijk, exploitatie- of maatschappelijke zetel in België hebben, documenteren en jaarlijks openbaar maken op het platform betransparent.be (artikel 41, §2 Sunshine Act).

 

 

 

Steun aan patiëntenverenigingen

Biogen is trots op zijn samenwerking met patiëntenverenigingen en steunt hun engagement om het leven van hun leden te verbeteren en de aandacht te vestigen op ernstige ziekten. 

Samen spannen we ons in om de levenskwaliteit van patiënten te verhogen en financieren we medische research om doeltreffende behandelingen te ontdekken.

De steun aan patiëntenverenigingen wordt eveneens jaarlijks gepubliceerd in het hierboven vermelde Transparantieregister.

Biogen-234720 Version 02/2024